rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - mitt Skåne (maj 2020)

Upplaga 1

 
Vandring 5 (2018-05-03):

P. Efter tunneln, innan skidbacken, finns det en bom som numera hålls stängd p.g.a. upprepad vandalisering. Parkera direkt på höger sida innan bommen tillsvidare.

Tack (Knud)

 

 

 

Vandring 13 (2020-03-25):

Vänligen notera att Häckeberga Slott och de omgivande markerna, Häckeberga Gods, är privat mark. Hela Häckeberga är naturreservat och områden klassade som Natura 2000 finns likasom vissa fågelskyddsområden som Häckebergasjön. Vänligen respektera det privata och naturen då ni vistas här.

 

Bökesjön är en sk dödisgrop; ett geologiskt och topografiskt fenomen som uppstått där en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring "isbiten" och denna senare smälter bort, efterlämnar den den håla som utgör dödisgropen. (källa Wikipedia)

 

Järnhatten; är en urbergsknalle där hällmarker och torrängar ligger som en ö i skogslandskapet. Trots att området varit ohävdat i flera decennier har en öppen örtrik ljunghed bevarats på den magra marken. Värdefull hedvegetation och hällmarker med rik flora och fauna. Geologiskt intressanta hällmarksmiljöer. (källa Lunds kommun)

 

Ny sträckning (ca 500 m) mellan vägpunkt F och G på grund av inhägnat kalhygge, se kartbild med den nya sträckningen (F- G2) i grönt!

 

Vägbeskrivning:

F. Backa/ vänd om 50m och lokalisera en öppning i muren på höger hand (eftersom du vänt om). Härifrån sker utträdet ur naturreservatet/ fäladen. Sätt kurs på Grönland! Lokalisera en luftburen telefonledning och följ denna knappt 100 m till det inhägnade kalhygget. Ta höger och gå i kanten av staketet, runt några hörn till du ser en tvåspårig stig/avverknings-spår som sedan kan nyttjas fram till en korsande skogsväg.

 

G. Håll höger……….

 

 

 

 

 

Vandring 15 (2020-04-09):

Önskemål har inkommit 2020-04-09 från Södra Skånes Scoutdistrikt:

 

Inom Sjöröds lägerområde som ägs av Södra Skånes Scoutdistrikt bedrivs scoutverksamhet, uthyrning av område samt att regelbunden planering och genomförande för t.ex. tältläger och programaktiviteter pågår löpande. Södra Skånes Scoutdistrikt önskar av den anledningen att vandrare väljer, då det inte går någon offentlig promenadstig över lägerområdet, vägar som inte passerar genom deras område.

 

Vandrare är sålunda inte välkomna!

 

Nedan är två förslag för hur vandrare kan undvika lägerområdet Sjöröd.

 

Förslag 1 rekommenderas. Det är 400m längre, men mer omväxlande.

 

1.F. Stigen sammanfaller med bilvägen. På stället hänvisas till Ås-stigen 2,1km. Håll VÄNSTER! Ta höger i nästkommande fyrvägskors i riktning mot Sjöröds Skogsplantor. Vägen delar sig; fortsätt rakt fram. Passera fastigheten Sjöröd 15. Markvägen övergår i en stig som svänger vänster genom en nyplantering och vidare genom ett mindre skogsområde. Passera ett PRIVAT utedass/skjul tillhörande Sjöröd lägerområde. Fortsätt i skogskanten med lägerområdet på höger hand. Stigen övergår i traktorväg. I bortre ändan passeras en vägbom. Därefter nås en vägkurva; håll höger till vägpunkten H.

 

2.F. ………Vid gattet i muren, träd INTE in- sväng istället höger utmed stenmuren som omgärdar björkdungen/lägerområdet, följ ett grönt/vitt spår till vägpunkten I. >

 
 
Vandring 16 (2019-07-19):
Mellan F och G har träd med vita markeringar fällts, så lätt att gå fel ifall man inte bibehåller en nordlig kurs och tittar på kartan. På stället finns det planer på att röja upp en gammal markväg, så i fortsättningen kanske det blir lättare att ströva runt i området.

 

Vandring 18 (2018-05-28):

F. Ett nyuppsatt viltstaket (se bilden) hindrar framfarten strax innan den bredare skogsvägen korsar. Håll höger längs detta till vägen som du ska vika av åt vänster på.

 

 

Vandring 20 (2018-05-01):

A. Förtydligande: i elljusspåret : ….Bortse från en stig som ansluter från vänster. I en skarp vänstersväng ansluter en annan stig från höger. Följ vänstersvängen till ett T-kors. Ta där höger på elljusspåret.

H. Trädet som skymmer ->grind är delat och hindrar inte längre genomfarten.

 

Vandring 21 (2020-07-03):

 

Vid H finns inte längre den bräckta gatuskylten. (Tack Lisa och Lennart)

 

Vandring 22 (2018-11-19):

 

Den rödmarkerade texten under F ska vara under G enligt nedan! Se även bild med pennan som visar var torp 242 ligger på kartan./Tack Paul Ljungqvist.

 

 

F. Håll vänster mot Svenstorp 101. Grusvägen är skyltad med motortrafik förbjuden. Det går svagt uppför mot den fina faluröda gården med vita knutar, Svenstorp. I nästföljande vägskäl finns ett torp, Grytet. Fortsätt rakt fram och uppför. På toppen växer en tät gran-och björkskog. Vägen delar sig på toppen, fortsätt rakt fram! Därefter går det nerför. Bortse från en väg på höger hand. Passera torpet/backstugan 242. (tillhörande lindbasta är, i skrivandets stund, övervuxen och vägen dit snårig). Stanna på huvudstråket tills denna vandring anknyter till Skåneleden.

 

G. På stället finns en stolpe med SL-markerad topp. Vik av åt höger! Följ SL i 2,5km. Bortse från en väg på höger hand. Passera torpet/backstugan 242. (tillhörande lindbasta är, i skrivandets stund, övervuxen och vägen dit snårig) Den sista delen av SL-etappen går utmed en asfalterad väg.

 

 

Vandring 24 (2020-02-03):

På grund av vinterns regn är sträckan mellan vägpunkterna H och I tidvis vattenfyllda speciellt vid X men man kan med stora svårigheter passera. Ett alternativ är isåfall en detour enligt nedanstående karta. (Tack Jens)

 

 

 

Vandring 26 (2020-04-07):

 

D. Håll INTE höger mot Nyrups Osteria, då Osterian är nerlagd. Fortsätt istället rakt genom korsningen till nästa vägskäl ca 100 m längre fram; ta höger där. På så vis undviker man att gå genom gården Nyrup. De båda (alternativa) vägarna sammanfaller inom kort, se kartan!

E. Ödetorpet är nu kärleksfullt renoverat.

 

Faktarutan, P-Start: kör enligt beskrivningen, INTE enbart på koordinaterna! Vägen är avstängd med bom om ni kommer från annat håll!

E. De blå träbrickorna är nu ljust gröna istället och ytterst sparsamt förekommande.

 

Vandring 28 (2020-05-12):
H. Förtydligande: Håll vänster igen framför en öppning i en tvärgående mur! Mellan J och K är skogen gallrad. Följ vita markeringar, gå i en halvcirkel innanför skogen med ängen/stenmuren på höger sida till en korsande skogsväg, se rutten på kartan! (Tack Ingvar)

 

Vandring 29 (2019-11-17):

C. bild trasig spång- gå försiktigt!

 

 

H. framkomligt men,omkullvälta träd över stigen på två ställen, se bild

 

 
Vandring 32 (2019-10-05):
SL delar sig drygt en km efter vägpunkten J, fortsätt rakt fram och bortse sålunda från avstickaren till vindskyddet i Krika skog, se kartan! (Tack Kerstin)

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser:
mejla Karin