rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - mitt Skåne (nov 2020)

Upplaga 1

 
Vandring 5 (2018-05-03):

P. Efter tunneln, innan skidbacken, finns det en bom som numera hålls stängd p.g.a. upprepad vandalisering. Parkera direkt på höger sida innan bommen tillsvidare.

Tack (Knud)

 

 

 

 

Vandring 8 (2020-11-04):

Faktarutan:

Fungerande länk: Försvarsmakten, södra skånska regementet, skjutfält och avlysningar https://www.mil.se/p7

 

Försvarsmakten, södra skånska regementet

 

Ifall du vill ta dig till vandringen med kollektivtrafik; Buss S.Sandby- Dalby, börja vandringen från vägpunkt E.

 

F. …….. Med ryggen mot slänten, gå höger till den sandiga uppfarten mot ett vägskäl. Håll västlig kurs rakt genom korsningen; en vit pil på blå botten med texten Atletmilen ledsagar.

 

G. Därefter korsar ett löpspår, ta vänster på detta (Endast trupp till fots). En skogsväg korsar efter en halv km i anslutning till en skjutbana. …….. K. Numera tre vindskydd

 

Vandring 13 (2020-11-13):

Vänligen notera att Häckeberga Slott och de omgivande markerna, Häckeberga Gods, är privat mark. Hela Häckeberga är naturreservat och områden klassade som Natura 2000 finns likasom vissa fågelskyddsområden som Häckebergasjön. Vänligen respektera det privata och naturen då ni vistas här.

 

Bökesjön är en sk dödisgrop; ett geologiskt och topografiskt fenomen som uppstått där en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring "isbiten" och denna senare smälter bort, efterlämnar den den håla som utgör dödisgropen. (källa Wikipedia)

 

Järnhatten; är en urbergsknalle där hällmarker och torrängar ligger som en ö i skogslandskapet. Trots att området varit ohävdat i flera decennier har en öppen örtrik ljunghed bevarats på den magra marken. Värdefull hedvegetation och hällmarker med rik flora och fauna. Geologiskt intressanta hällmarksmiljöer. (källa Lunds kommun)

 

Ny sträckning (se röd del) pga. av skogsavverkning och ny inhägnad under deletappen mellan F – G. Den nya sträckningen kortar av rundan från 22 km till 20 km.

E. Gå över en låg stätta försedd med grind. Stigen svänger genast vänster. På stället ansluter en annan stig från höger. Leden sluttar ner mot en ny stätta/grind. Stega över! Nästa riktmärke är en telefonstolpe med en röd markering. (G. utgår)

F. Fortsätt följa det röda spåret förbi en vändplats med picknickbord och info- tavla med texten; Välkommen till Dörröds fälad. Underlaget breddas och den tvåspåriga skogsvägen kantas av stenmurar. Invid en gård ansluter tre vägar från höger. Härnäst korsar Skåneleden; håll vänster. Framöver ligger en gård där en skylt varnar för vägbula. H. Vik av åt höger strax innan varningsskylten. Den aktuella vägen är skyltad med förbjuden motortrafik. Vägen klättrar uppför och slutar vid en större, privat egendom……..

 

.

 

 

 

 

 

Vandring 15 (2020-04-09):

Önskemål har inkommit 2020-04-09 från Södra Skånes Scoutdistrikt:

 

Inom Sjöröds lägerområde som ägs av Södra Skånes Scoutdistrikt bedrivs scoutverksamhet, uthyrning av område samt att regelbunden planering och genomförande för t.ex. tältläger och programaktiviteter pågår löpande. Södra Skånes Scoutdistrikt önskar av den anledningen att vandrare väljer, då det inte går någon offentlig promenadstig över lägerområdet, vägar som inte passerar genom deras område.

 

Vandrare är sålunda inte välkomna!

 

Nedan är två förslag för hur vandrare kan undvika lägerområdet Sjöröd.

 

Förslag 1 rekommenderas. Det är 400m längre, men mer omväxlande.

 

1.F. Stigen sammanfaller med bilvägen. På stället hänvisas till Ås-stigen 2,1km. Håll VÄNSTER! Ta höger i nästkommande fyrvägskors i riktning mot Sjöröds Skogsplantor. Vägen delar sig; fortsätt rakt fram. Passera fastigheten Sjöröd 15. Markvägen övergår i en stig som svänger vänster genom en nyplantering och vidare genom ett mindre skogsområde. Passera ett PRIVAT utedass/skjul tillhörande Sjöröd lägerområde. Fortsätt i skogskanten med lägerområdet på höger hand. Stigen övergår i traktorväg. I bortre ändan passeras en vägbom. Därefter nås en vägkurva; håll höger till vägpunkten H.

 

2.F. ………Vid gattet i muren, träd INTE in- sväng istället höger utmed stenmuren som omgärdar björkdungen/lägerområdet, följ ett grönt/vitt spår till vägpunkten I. >

 
 
Vandring 16 (2019-07-19):
Mellan F och G har träd med vita markeringar fällts, så lätt att gå fel ifall man inte bibehåller en nordlig kurs och tittar på kartan. På stället finns det planer på att röja upp en gammal markväg, så i fortsättningen kanske det blir lättare att ströva runt i området.

 

Vandring 18 (2020-11-23):

Ny sträckning och ändrade waypoints på grund av viltstaket och avverkning!

 

C. Stig över dagens sista stätta. Korsa vägen, gå till en P- plats. Lämna asfaltvägen, ta höger på grusvägen i P- platsens förlängning. En bit in på vägen står två skyltar, Väg 151 och Välkommen till fots. En fyrvägskorsning nås.

 

D. Följ huvudstråket rakt fram. Vid två tillfällen ansluter eller avviker två-spåriga avverkningsvägar åt höger, men stanna kvar på huvudstråket. I ett kuperat område smalnar vägen av till en stig som slingrar sig fram i sänkan mellan kullarna till en öppning i en stenmur. Bakom muren går en skogsväg.

 

E. Ta höger på denna fram till ett fyrvägskors, skyltat Väg Nr 152 Lillehem. Håll höger igen! Gå ca 500 m till nästa fyrvägskors, skyltat, Nr 155 Orehus.

 

F. Här ansluter denna vandring till SL, orangemarkerad led. Håll hö!

 

G. Observera att SL och denna vandring viker av från skogsvägen. Följ den orange markerade stigen åt höger tillbaka till Piraten.

 

 

 

 

Vandring 20 (2018-08-23):

 

Hembygdsparken i Degeberga har en ny webadress: Gärds Härads Hembygdsförening

 

Förtydligande vägbeskrivning:

 

A. På stället ansluter denna vandring till ett motionsspår/elljusspår, håll vänster vid en gul pil- markering och passera därmed lyktstolpe 13. Ta sedan höger på elljusspåret i nästföljande fyrstigskors. Håll vänster vid stolpe 43 då stigen delar sig. Bortse från en stig som ansluter från vänster. Ett T- kors nås härnäst; ta höger på elljusspåret.

 

B. I en skarp högersväng, innan en nerförsbacke belägen på höger hand, skall elljusspåret lämnas. Som extra riktmärken för stället fungerar en gul och en blå markering på ett träd i vägskälet. Gå rakt fram på en smalare, något igenväxt stig. Nästa fyrstigskors finns en undanskymd skylt 12 Ekvägen. Gå rakt fram 50m till ett annat fyrstigskors där det står ett träd med en gul markering.

 

C. Ta höger och fortsätt uppför. Riktmärken för nästföljande vägskäl utgörs av: ett picknickbord, en skylt- 3 Roths väg och en källa belägna på vänster hand.

F. Vik av åt vänster på en skogsväg drygt 100m innan skylten. Den aktuella avtagsvägen når fram till en vändzon. Håll höger i dess förlängning..............

 

Ny sträckning H-I

 

H. Nyttja en smal stig på höger hand innan bron. Vissa passager kan vara igenväxta initialt. Men, stigen är väl frekventerad och följer ån medströms. Några hagar och en del dammar finns i anslutning till ån. En väg korsar vid en vacker valvbro. Innan vägen finns en ->grind nära ån.

 

I. Ta vänster; gå över valvbro/å och följ Mörkavadsvägen runt en krök, förbi enstaka hus. Härnäst ansluter Trollemöllavägen följ denna 200m. Stanna till mitt för tillfartsvägen till Degeberga stugby. Mitt för ligger Kragahuset. Öppna grinden intill huset och stig in i hembygdsparken. Följ en stig ner mot och förbi Brydestugan. Om våren är backen bakom stugan täckt av blåsippor. Följ ett lila markerat spår. Håll vänster uppför backen vid möllan. Passera Backstugan och ta vänster igen förbi Lunnahöjastugan, Knopparpsgården och Djurrödslängan. Promenera sedan utmed andra långsidan av Djurrödslängan, förbi stensättningen, smedjan, Ivar Johnsson- museet till den magnifika prästgården. Här finns många sevärdheter och kuriositeter att utforska lite närmre.

 

 
Vandring 21 (2020-08-09):

 

A. Den aktuella skogsvägen är försedd med en bom. Efter ca 900m delar sig vägen, håll vänster! (den gröna metallstolpen är borta)

C. Ta höger på Norreskogsvägen. Passera böljande betesmarker, en etapp på 300 m är provisoriskt blockerad med två lyftbara el-trådar i var ända. En missvisande skylt varnar för kor och smitta- allemansrätt och allemans- ansvar gäller! , men visa hänsyn om jakt pågår eller skogsängarna betas. En korsande, asfalterad väg nås.

H. Ta höger! (Metallstolpen med den bräckta gatuskylten är borta.) Vik av åt vänster i nästföljande vägskäl, Gamla vägen/Lindellsväg.

 

 

Vandring 22 (2020-11-22):

 

Faktarutan: Tjörnarps bastuförening och Custon vägkrog är ej igång

 

Förtydligande:

 

J. Vid badplatsen i Kyrkviken finns det flera picknickbord och eldstäder. Ett kort stycke efter Kyrkviken korsar en bredare stig. På stället där stigen korsar finns numera en info-skylt.

 

M. Notera att den grön- markerade stigen viker åt vänster från huvudstråket strax därpå! Sen tangerar stigen en asfalterad väg vid två tillfällen. Här får man verkligen anstränga sig för att hitta stolpe med grön pil. Mellan dessa två ”tangeringspunkter” löper stigen upp på en kulle där Festplatsen Bokskogen legat, se infotavla. Bortse från en anslutande väg vid festplatsen.

 

Den rödmarkerade texten under F ska vara under G enligt nedan! Se även bild med pennan som visar var torp 242 ligger på kartan. (Tack Paul).

 

 

F. Håll vänster mot Svenstorp 101. Grusvägen är skyltad med motortrafik förbjuden. Det går svagt uppför mot den fina faluröda gården med vita knutar, Svenstorp. I nästföljande vägskäl finns ett torp, Grytet. Fortsätt rakt fram och uppför. På toppen växer en tät gran-och björkskog. Vägen delar sig på toppen, fortsätt rakt fram! Därefter går det nerför. Bortse från en väg på höger hand. Passera torpet/backstugan 242. (tillhörande lindbasta är, i skrivandets stund, övervuxen och vägen dit snårig). Stanna på huvudstråket tills denna vandring anknyter till Skåneleden.

 

G. På stället finns en stolpe med SL-markerad topp. Vik av åt höger! Följ SL i 2,5km. Bortse från en väg på höger hand. Passera torpet/backstugan 242. (tillhörande lindbasta är, i skrivandets stund, övervuxen och vägen dit snårig) Den sista delen av SL-etappen går utmed en asfalterad väg.

 

 

Vandring 24 (2020-08-09):

B. Ta vänster på en traktorväg. ……... Bortse från de två första avtagsvägarna ner mot sjön som är belägna i skogsbrynet. (Förbudsskylten är borta)

C. Begagna den tredje, som löper i kanten av en inhägnad nyplantering.

G. Vik av åt höger vid ett mjölkbord; vägen kröker genast. Passera skylten; ej obeh. fordon! Bortse från uppfarter mot boningshus; huvudspåret omges av kohagar. Håll vänster i vägskälet, Barackv./Skräddarevägen. Bortse senare från Unos.v. Knega uppför! En bit upp i backen ansluter en skogsväg från vänster, (skyltarna Gränsv./Västrav./Barackvägen är borta i det aktuella trevägskorset.) Håll utkik efter SL, orange markeringar.

 

 

Vandring 26 (2020-04-07):

 

D. Håll INTE höger mot Nyrups Osteria, då Osterian är nerlagd. Fortsätt istället rakt genom korsningen till nästa vägskäl ca 100 m längre fram; ta höger där. På så vis undviker man att gå genom gården Nyrup. De båda (alternativa) vägarna sammanfaller inom kort, se kartan!

E. Ödetorpet är nu kärleksfullt renoverat.

 

Faktarutan, P-Start: kör enligt beskrivningen, INTE enbart på koordinaterna! Vägen är avstängd med bom om ni kommer från annat håll!

E. De blå träbrickorna är nu ljust gröna istället och ytterst sparsamt förekommande.

 

Vandring 28 (2020-10-06):

Söderåsens Nationalparksentré har ändrat namn till Söderåsens Nationalparksentre´Odensjön. Dahlbergs raststuga – är igenbommad, alla fönster och dörren förspikade. Det funkar att sitta utomhus och fika vid de bord/bänkar som finns kvar.

Punkt I – viltstaket på båda sidor markvägen är bortaget. (Tack Kerstin R)

 

H. Förtydligande: Håll vänster igen framför en öppning i en tvärgående mur! Mellan J och K är skogen gallrad. Följ vita markeringar, gå i en halvcirkel innanför skogen med ängen/stenmuren på höger sida till en korsande skogsväg, se rutten på kartan! (Tack Ingvar)

 

Vandring 29 (2019-11-17):

C. bild trasig spång- gå försiktigt!

 

 

H. framkomligt men,omkullvälta träd över stigen på två ställen, se bild

 

 
Vandring 32 (2019-10-05):
SL delar sig drygt en km efter vägpunkten J, fortsätt rakt fram och bortse sålunda från avstickaren till vindskyddet i Krika skog, se kartan! (Tack Kerstin)

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser:
mejla Karin