rundvandringar

upptäck ditt skåne

kontakta rundvandringar | mejl: karin(@)walks.se
Uppdateringar - mitt Skåne (mars 2020)

Upplaga 1

 
Vandring 5 (2018-05-03):

P. Efter tunneln, innan skidbacken, finns det en bom som numera hålls stängd p.g.a. upprepad vandalisering. Parkera direkt på höger sida innan bommen tillsvidare.

Tack (Knud)

 

 

 

Vandring 13 (2020-03-25):

Vänligen notera att Häckeberga Slott och de omgivande markerna, Häckeberga Gods, är privat mark. Hela Häckeberga är naturreservat och områden klassade som Natura 2000 finns likasom vissa fågelskyddsområden som Häckebergasjön. Vänligen respektera det privata och naturen då ni vistas här.

 

Bökesjön är en sk dödisgrop; ett geologiskt och topografiskt fenomen som uppstått där en stor bit av en glaciär blivit liggande och omgivits av sediment som kommer med vattnet från glaciären, som drar sig tillbaka. När sedimentet först stelnar kring "isbiten" och denna senare smälter bort, efterlämnar den den håla som utgör dödisgropen. (källa Wikipedia)

 

Järnhatten; är en urbergsknalle där hällmarker och torrängar ligger som en ö i skogslandskapet. Trots att området varit ohävdat i flera decennier har en öppen örtrik ljunghed bevarats på den magra marken. Värdefull hedvegetation och hällmarker med rik flora och fauna. Geologiskt intressanta hällmarksmiljöer. (källa Lunds kommun)

 

Ny sträckning (ca 500 m) mellan vägpunkt F och G på grund av inhägnat kalhygge, se kartbild med den nya sträckningen (F- G2) i grönt!

 

Vägbeskrivning:

F. Backa/ vänd om 50m och lokalisera en öppning i muren på höger hand (eftersom du vänt om). Härifrån sker utträdet ur naturreservatet/ fäladen. Sätt kurs på Grönland! Lokalisera en luftburen telefonledning och följ denna knappt 100 m till det inhägnade kalhygget. Ta höger och gå i kanten av staketet, runt några hörn till du ser en tvåspårig stig/avverknings-spår som sedan kan nyttjas fram till en korsande skogsväg.

 

G. Håll höger……….

 

 

 

 

 

Vandring 16 (2019-07-19):
Mellan F och G har träd med vita markeringar fällts, så lätt att gå fel ifall man inte bibehåller en nordlig kurs och tittar på kartan. På stället finns det planer på att röja upp en gammal markväg, så i fortsättningen kanske det blir lättare att ströva runt i området.

 

Vandring 18 (2018-05-28):

F. Ett nyuppsatt viltstaket (se bilden) hindrar framfarten strax innan den bredare skogsvägen korsar. Håll höger längs detta till vägen som du ska vika av åt vänster på.

 

 

Vandring 20 (2018-05-01):

A. Förtydligande: i elljusspåret : ….Bortse från en stig som ansluter från vänster. I en skarp vänstersväng ansluter en annan stig från höger. Följ vänstersvängen till ett T-kors. Ta där höger på elljusspåret.

H. Trädet som skymmer ->grind är delat och hindrar inte längre genomfarten.

 

Vandring 22 (2018-11-19):

 

Den rödmarkerade texten under F ska vara under G enligt nedan! Se även bild med pennan som visar var torp 242 ligger på kartan./Tack Paul Ljungqvist.

 

 

F. Håll vänster mot Svenstorp 101. Grusvägen är skyltad med motortrafik förbjuden. Det går svagt uppför mot den fina faluröda gården med vita knutar, Svenstorp. I nästföljande vägskäl finns ett torp, Grytet. Fortsätt rakt fram och uppför. På toppen växer en tät gran-och björkskog. Vägen delar sig på toppen, fortsätt rakt fram! Därefter går det nerför. Bortse från en väg på höger hand. Passera torpet/backstugan 242. (tillhörande lindbasta är, i skrivandets stund, övervuxen och vägen dit snårig). Stanna på huvudstråket tills denna vandring anknyter till Skåneleden.

 

G. På stället finns en stolpe med SL-markerad topp. Vik av åt höger! Följ SL i 2,5km. Bortse från en väg på höger hand. Passera torpet/backstugan 242. (tillhörande lindbasta är, i skrivandets stund, övervuxen och vägen dit snårig) Den sista delen av SL-etappen går utmed en asfalterad väg.

 

 

Vandring 24 (2020-02-03):

På grund av vinterns regn är sträckan mellan vägpunkterna H och I tidvis vattenfyllda speciellt vid X men man kan med stora svårigheter passera. Ett alternativ är isåfall en detour enligt nedanstående karta. (Tack Jens)

 

 

 

Vandring 26 (2018-05-06):

Faktarutan, P-Start: kör enligt beskrivningen, INTE enbart på koordinaterna! Vägen är avstängd med bom om ni kommer från annat håll!

E. De blå träbrickorna är nu ljust gröna istället och ytterst sparsamt förekommande.

 

Vandring 28 (2018-04-28):
H. Förtydligande: Håll vänster igen framför en öppning i en tvärgående mur! Mellan J och K är skogen gallrad. Det verkar som att just träd med vita markeringar har fått stryka med. Gå i en halvcirkel innanför skogen med ängen/stenmuren på höger sida till en korsande skogsväg, se rutten på kartan!

 

Vandring 29 (2019-11-17):

C. bild trasig spång- gå försiktigt!

 

 

H. framkomligt men,omkullvälta träd över stigen på två ställen, se bild

 

 
Vandring 32 (2019-10-05):
SL delar sig drygt en km efter vägpunkten J, fortsätt rakt fram och bortse sålunda från avstickaren till vindskyddet i Krika skog, se kartan! (Tack Kerstin)

Skriv gärna en kommentar om dina upplevelser:
mejla Karin